Algemene Gebruikersvoorwaarden

Deze website en/of de app wordt beschikbaar gesteld door Yacht Group Nederland bv  (hierna: ‘Yacht’). Yacht Group Nederland bv is statutair gevestigd te Amsterdam en houdt kantoor te Diemen aan de Diemermere 25. Yacht Group Nederland bv is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33183177.

Het doel van de website is het aanbieden van een groot aanbod zzp-opdrachten bij toonaangevende organisaties aan hoogopgeleide zelfstandige ondernemers (‘zelfstandig professionals’). Door middel van freelance pools informeren we over nieuwe opdrachten binnen de vakgebieden en expertises. Uren schrijven kan zowel via de (beveiligde) website en/of app. Gebruikers mogen de website en de app alleen voor dit doel gebruiken.

Door de website en/of de app te gebruiken, ga je akkoord met deze Algemene  Gebruikersvoorwaarden. Yacht behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Bij gebruik van de website zijn steeds de geldende voorwaarden van toepassing die op dat moment op de website en/of de app vermeld staan.  

Nederlands recht is van toepassing op de toegang, het gebruik en de werking van onze website, en/of de app en de Gebruikersvoorwaarden (het algemene deel en de specifieke voorwaarden van Yacht Freelance en Mijn Yacht), onze dienstverlening en alle geschillen die daarop betrekkingen (kunnen) hebben. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van dergelijke geschillen. 

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website en/of de app, waaronder de (verzameling van) teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, merken, databestanden, databankrechten, software en alle overige werken waar je via de website en/of de app toegang toe krijgt, komen uitsluitend toe aan Yacht of haar licentiegevers. Yacht verstrekt je een tijdelijk, persoonlijk, niet overdraagbaar en niet exclusief recht om de website en/of de app met inachtneming van de wet en de Gebruikersvoorwaarden te gebruiken. Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yacht de informatie, data en/of, bestanden die Yacht via de website en/of app beschikbaar stelt, zoals bijvoorbeeld profielen van professionals, vacatures, opdrachten, al dan niet gebundeld met eigen diensten, te verzamelen, kopiëren, verkopen, en/of op andere basis aan te bieden en/of (ten behoeve van derden) te gebruiken. In afwijking hierop is het wel toegestaan om geplaatste vacatures en opdrachten op de website en/of de app van Yacht op een eigen vacaturesite te tonen als hierbij wordt vermeld dat Yacht de vacature of opdracht aanbiedt en een link naar de website van Yacht is opgenomen. 

Aan de inhoud en samenstelling van deze website en/of app wordt veel aandacht besteed. Toch kan Yacht er niet voor instaan dat de informatie op de website en/of de app altijd juist en volledig is. Evenmin kan Yacht er voor instaan dat de website en/of de app continu beschikbaar is en probleemloos werkt. Yacht sluit iedere aansprakelijkheid hiervoor uit, tenzij er sprake is gebleken van opzet of grove schuld van Yacht. 

Yacht is gerechtigd de beschikbaarheid van de website en/of de app op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassingen of onderhoud. Daarnaast behoudt Yacht zich het recht voor om de aangeboden informatie en diensten op de website en/of de app zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.

Deze website en/of app kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Yacht is niet verantwoordelijk voor de werking en inhoud van deze websites. 

Yacht gaat vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Meer informatie hierover vind je in ons Privacystatement.

Het is niet toegestaan om deze website en/of de app, of de gegevens en informatie op deze website en/of de app te gebruiken voor een ander doel dan in deze voorwaarden is bepaald, of op een manier die tegenover Yacht, overige gebruikers van de website en/of de app of andere derden onrechtmatig is. Het is evenmin toegestaan om Yacht, overige gebruikers van de website en/of de app of andere derden op enige wijze te hinderen, en/of anderszins het goede functioneren van de website en/of de app, en/of de achterliggende programmatuur aan te tasten.  

Onverminderd haar overige rechten behoudt Yacht zich het recht voor om je zonder vooraankondiging de verdere toegang tot (het besloten gedeelte van) de website en/of de app en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen, wanneer jij je niet aan de Gebruikersvoorwaarden houdt of op een andere manier onrechtmatig handelt tegenover Yacht of derden. 

De websites bevatten een besloten gedeelte (hierna: ‘Yacht Freelance’, ‘Mijn Yacht’). Dit gedeelte is alleen bestemd voor personen die rechtmatig beschikken over de inloggegevens, die nodig zijn om gebruik te maken van (een onderdeel van) het besloten gedeelte. Het is verboden voor andere gebruikers om zichzelf onrechtmatig toegang te verschaffen tot (een onderdeel van) dit besloten gedeelte. Bijvoorbeeld door een valse naam te gebruiken en/of beveiligingsmaatregelen te omzeilen. 

Yacht Freelance/Mijn Yacht

Voor het rechtmatig gebruik van Yacht Freelance/Mijn Yacht gelden - in aanvulling op het algemeen deel van de Gebruikersvoorwaarden - de volgende specifieke voorwaarden:

Gebruikersvoorwaarden Yacht Freelance/ Mijn Yacht voor zelfstandig professionals (zzp-ers)

Inleiding

Yacht biedt hoogopgeleide zelfstandig ondernemers (‘zelfstandig professionals’) via Yacht Freelance direct toegang tot een groot aanbod zzp-opdrachten bij toonaangevende organisaties. Ook kun je met onze freelance pools binnen verschillende vakgebieden en expertises, snel en efficiënt een opdracht vinden die past bij jouw ambitie en wensen. 

Yacht Freelance/Mijn Yacht (hierna te noemen: Yacht Freelance of Mijn Yacht)  is het besloten gedeelte van de website en/of de app van Yacht. Met een account voor Yacht Freelance en/of Mijn Yacht kun je - onder meer - op opdrachten reageren, je aansluiten bij freelance pools, je gegevens beheren en de voor de contractering benodigde gegevens verstrekken en inzien. 

Voordat je daadwerkelijk kunt starten op een opdracht is het noodzakelijk dat je de door Yacht ingeregelde beheersmaatregelen succesvol doorloopt. In het vervolgproces zal daarvoor nadere informatie worden uitgevraagd. Komt de opdracht vervolgens feitelijk tot stand, dan heb je via Mijn Yacht tot twee jaar na einde van je opdracht toegang tot de voor jou relevante informatie, waaronder begrepen de gehanteerde modelovereenkomst, een kopie van het uittreksel KvK en de certificaten van verzekering.   

Heb je gereageerd op een opdracht, je opgegeven voor freelance pools of heb je een account aangemaakt, dan gaan we er van uit dat je geïnteresseerd bent in onze dienstverlening en dat we daarover dus - mondeling, schriftelijk en/of digitaal - contact met je op mogen nemen in verband met (mogelijke) opdrachten en alles wat daarmee verband houdt, waaronder ook het updaten of aanvullen van je profiel. We kunnen je benaderen via Yacht Freelance/Mijn Yacht, e-mail en/of telefoon (bellen, sms en/of Whatsapp). 

 

1. Toepasselijkheid 

1.1

Deze Gebruikersvoorwaarden en het algemene deel van de Gebruikersvoorwaarden van onze website zijn van toepassing op elk gebruik van Yacht Freelance/Mijn Yacht door natuurlijke personen, zijnde zelfstandig ondernemers (‘zelfstandig professionals’). 

De Gebruikersvoorwaarden vormen de basis waarop je toegang krijgt en gebruik maakt van Yacht Freelance/Mijn Yacht enkel en alleen voor het doel zoals bepaald in deze Gebruikersvoorwaarden. Door akkoord te gaan met de Gebruikersvoorwaarden Yacht Freelance/Mijn Yacht voor zelfstandig professionals ga je ook akkoord met het algemene deel van de Gebruikersvoorwaarden van onze website

Je kunt deze Gebruikersvoorwaarden printen of opslaan voor jouw eigen administratie.

1.2

Yacht behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze Gebruikersvoorwaarden te wijzigen. BIj gebruik van de website zijn steeds de geldende voorwaarden van toepassing die op dat moment op de website vermeld staan. 

1.3 

Daarnaast kunnen  specifiek overeengekomen, of overeen te komen, voorwaarden tussen jou en Yacht van toepassing zijn. 

2. Toegang tot Yacht Freelance/ Mijn Yacht

2.1 

Na inschrijving of registratie bij Yacht Freelance krijg je direct toegang tot een groot aanbod zzp-opdrachten bij toonaangevende organisaties. Ook kun je met onze freelance pools binnen verschillende vakgebieden en expertises, snel en efficiënt een opdracht vinden die past bij jouw ambitie en wensen. 

Maak een profiel aan

Je kunt een account aanmaken door middel van jouw Linkedin of Google account of door zelf de velden in te vullen. Om het account te kunnen gebruiken, dien je het online registratieproces te voltooien door de activeringslink te gebruiken in de verificatiemail die door Yacht Freelance wordt toegestuurd of met de verificatiecode die je telefonisch ontvangt. Met de registratie verklaar je dat je een natuurlijk persoon bent, tenminste 18 jaar oud en op persoonlijke titel inschrijft. Voor de registratie dien je een actueel e-mailadres te gebruiken, deze dient voor onze communicatie. 

Na een succesvolle registratie krijg je een account, waarin je een eigen profiel kunt aanmaken en je CV uploaden. Je kan ervoor kiezen om dit handmatig te doen of geautomatiseerd. In Yacht Freelance/Mijn Yacht heb je de mogelijkheid om je profiel in te zien, verder aan te vullen of te wijzigen. Via de instellingen in jouw account kun je jouw keuzes te allen tijde aanpassen. 

Freelance pools

Door je aan te melden bij één of meerdere freelance pools krijg je, zodra je bent toegelaten, updates van nieuwe opdrachten binnen jouw vakgebied en expertise automatisch in je e-mail. 

Reageer op een opdracht

Reageer je op een opdracht die in zelfstandigheid uit te voeren is, dan vragen we je om -indien het selectieproces positief is afgerond- nadere informatie te verstrekken om het proces van de beheersmaatregelen in gang te zetten. Indien dit naar tevredenheid is afgerond, zullen we de gegevens uitwisselen die nodig zijn voor de contractering. 

Contractering

De uiteindelijke contractering is vervolgens afhankelijk van het door jou kunnen voldoen aan de administratieve vereisten en de uitkomst van de met opdrachtgevers overeengekomen beheersmaatregelen, waaronder begrepen de ondernemerschapstoets, de analyse van de vragenlijst, het gebruik van de voorgeschreven Modelovereenkomst en het kunnen komen tot een goede opdrachtomschrijving. 

 

Yacht Freelance/Mijn Yacht

Komt de opdracht vervolgens feitelijk tot stand dan heb je via Yacht Freelance/Mijn Yacht tot twee jaar na einde van deze opdracht toegang tot de voor jou relevante informatie, waaronder begrepen de gehanteerde modelovereenkomst, een kopie van het uittreksel KvK en de certificaten van verzekering.

Zorg ervoor dat de informatie die je doorgeeft correct en volledig is. Op Yacht rust geen verantwoordelijkheid om de door jou ingevoerde gegevens op volledigheid of juistheid te controleren. Wij voeren onze screenings uit op grond van de door jou opgegeven of goedgekeurde informatie. Je bent jegens Yacht aansprakelijk voor schade in verband met het niet juist of volledig zijn van de door jou aan Yacht verstrekte informatie en zal Yacht daarvoor vrijwaren.

Werk de gegevens die je in Yacht Freelance/Mijn Yacht opgeeft bij indien dit nodig is, bijvoorbeeld indien sprake is van een update in je cv, een nieuwe inschrijving in de Kamer van Koophandel, bij aangepaste/vernieuwde certificaten van verzekering, etc.  

 

Het gebruik van Yacht Freelance/Mijn Yacht is strikt persoonlijk. Je dient je accountgegevens zorgvuldig te bewaren en niet verder te verspreiden. Je bent verantwoordelijk voor alle (rechts)handelingen die met jouw accountgegevens worden uitgevoerd. Indien je reden hebt om aan te nemen dat derden jouw accountgegevens kennen, wijzig dan direct je wachtwoord.

Wil je dat wij jouw account, en daarmee ook je profiel, verwijderen? Dan geef je dit zelf aan in Yacht Freelance/Mijn Yacht. Of neem contact op via dit formulier. Je hebt dan geen toegang meer tot jouw account. Al jouw persoonlijke gegevens zullen uiterlijk na drie maanden uit onze systemen worden verwijderd. In deze afgeschermde omgeving zijn je gegevens enkel beschikbaar voor Yacht onder strikte voorwaarden die in overeenstemming zijn met de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van deze termijnen verwijdert Yacht je gegevens definitief. 

Let op: als jij twee jaar lang geen contact hebt gehad met Yacht, verwijderen we jouw gegevens automatisch. Hiervan brengen we je tijdig op de hoogte. Indien je niet wilt dat jouw account na twee jaar wordt verwijderd, dan kun je dat voorkomen door bijvoorbeeld : in te loggen, jouw profiel bij te werken, aan te melden voor een freelance pool of door gericht te reageren op een opdracht. 

Als je via Yacht hebt gewerkt, gelden andere bewaartermijnen. Jouw gegevens, gewerkte uren en documenten zoals de modelovereenkomst zijn tot twee jaar na het einde van de opdracht zichtbaar in Mijn Yacht. Na deze twee jaar archiveren wij deze gegevens in een afgeschermde omgeving. In dit geval blijven bepaalde persoonsgegevens langer beschikbaar voor Yacht. Bijvoorbeeld ten behoeve van claims en audits (5 jaar na einde kalenderjaar) en fiscale verplichtingen (7 jaar na einde kalenderjaar). Jouw persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor Yacht onder strikte voorwaarden, die in overeenstemming zijn met de daarvoor vastgestelde doelen en termijnen.

Zie ook ons Privacystatement.

2.2

Yacht Freelance/Mijn Yacht is geen opslagplaats van unieke gegevens en dient ook niet zo te worden gebruikt. Yacht Freelance/Mijn Yacht toont of slaat informatie niet onbeperkt op. Jij dient zelf zorg te dragen voor een adequate back-up van jouw persoonlijke gegevens en bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van de bewaarverplichtingen die voor jou geldt op grond van de wet, regelgeving of overeenkomst. Tip: zorg op tijd voor een adequate back-up van jouw gegevens.

2.3

Yacht behoudt zich het recht voor jouw account(s) zonder vooraankondiging te sluiten, indien je je niet houdt aan het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden, het algemeen deel van de Gebruikersvoorwaarden van onze website en/of de app of de wet. Daarnaast is Yacht gerechtigd je account(s) te sluiten als je een bepaalde tijd geen gebruik maakt van Yacht Freelance/Mijn Yacht. Dit geldt ook wanneer je niet langer meer werkzaam bent op een opdracht via Yacht en/of niet meer bij Yacht staat ingeschreven..

3. Gebruik van Yacht Freelance/Mijn Yacht

3.1

Jij dient je bij het gebruik van Yacht Freelance/Mijn Yacht te houden aan de geldende wet- en regelgeving. Hieronder vallen ook de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden en alle instructies over het gebruik van Yacht Freelance/Mijn Yacht, die op Yacht Freelance/Mijn Yacht, per e-mail of anderszins beschikbaar zijn gesteld. Daarnaast dien je de Gebruikersvoorwaarden regelmatig door te nemen in verband met eventuele wijzigingen of aanvullingen.

3.2

Toegang tot, en gebruik van, Yacht Freelance/Mijn Yacht is voorbehouden aan natuurlijke personen - zoals bedoeld in artikel 1.1 - die als zzp-er (zelfstandig professional) zoeken naar, of geïnteresseerd zijn in, (ander) werk voor henzelf. (De informatie op) Yacht Freelance/Mijn Yacht is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik binnen de omgeving van de website van Yacht en conform de Gebruikersvoorwaarden. Het is niet toegestaan een account op Yacht Freelance/Mijn Yacht aan te maken onder een valse naam en/of Yacht Freelance/Mijn Yacht oneigenlijk en/of voor commerciële doeleinden te gebruiken. Bijvoorbeeld om extra informatie over opdrachten en onze procedures te verkrijgen en die te gebruiken bijvoorbeeld om buiten Yacht om contact op te nemen met de betreffende opdrachtgever voor die opdrachten of eigen kandidaten voor te stellen.

De gegevens die via Yacht Freelance/Mijn Yacht en/of de app met jou worden gedeeld zijn vertrouwelijk. Wij nemen misbruik zeer serieus. 

3.3

Yacht Freelance/Mijn Yacht dient ook voor elektronische opgave en uitwisseling van gegevens met betrekking tot alle eventueel met jou te sluiten overeenkomsten. Wijzigingen in deze overeenkomsten vallen hier ook onder, evenals alle andere informatie die relevant is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zoals je beschikbaarheid en de uren waarop je de opdracht uitvoert en facturatie (selfbilling). Werk je gegevens in Yacht Freelance/Mijn Yacht regelmatig bij en reageer waar nodig tijdig.

4. Werking en beschikbaarheid Yacht Freelance/Mijn Yacht

4.1

Yacht spant zich in om de beschikbaarheid en kwaliteit van Yacht Freelance/Mijn Yacht te waarborgen. Yacht staat echter niet in voor de probleemloze werking en beschikbaarheid van Mijn Yacht. Yacht is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor storingen of verminderde beschikbaarheid van Yacht Freelance/Mijn Yacht door overmacht (storingen op het internet, hacking, denial of service attacks) en/of door handelen of nalaten van jezelf of door jou ingeschakelde derden.

4.2

Meld storingen in Yacht Freelance direct aan yachtfreelance@talent-pool.com. Meld storingen in Mijn Yacht direct aan Yacht via www.yacht.nl/contact. Je bent verplicht om medewerking te verlenen aan een eventueel storingsonderzoek.

4.3

Yacht is gerechtigd (maar niet verplicht) Yacht Freelance/Mijn Yacht aan te passen, onder meer in verband met haar bedrijfsprocessen of technologische ontwikkelingen. Daarbij kan Yacht bestaande functionaliteit aanpassen, aanvullen of verwijderen. Yacht informeert, waar nodig en mogelijk, vooraf over aanpassingen die een wezenlijke impact hebben op jouw samenwerking met Yacht.

4.4

Yacht kan digitaal of anderszins ondersteuning geven bij het gebruik van Yacht Freelance/ Mijn Yacht. Yacht is daartoe echter niet verplicht.

5. Informatie op Yacht Freelance/Mijn Yacht  

5.1

Indien je via de website of per e-mail of de app informatie aan Yacht doorgeeft, ben je zelf verantwoordelijk dat deze informatie correct, relevant en volledig is. Yacht mag er bij haar dienstverlening vanuit gaan dat dit het geval is. Yacht is bevoegd om informatie die niet (meer) juist of volledig is, zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen. Dit geldt ook voor informatie van gebruikers.

5.2

De gegevens die in de systemen van Yacht zijn geregistreerd zijn leidend en beslissend ten aanzien van door jou verzonden of geüploade informatie. Dit geldt zowel voor de inhoud van de informatie als het tijdstip van ontvangst door Yacht. 

5.3

Het is niet toegestaan om berichten te verzenden of te plaatsen en/of materiaal te uploaden met een misleidende, beledigende, discriminerende of anderszins onrechtmatige of - naar de mening van Yacht - onbehoorlijke of onnodig krenkende inhoud. Yacht behoudt zich het recht voor om dergelijke berichten en/of uploads niet te plaatsen of zonder vooraankondiging te verwijderen of te wijzigen.

5.4

We kunnen je benaderen via Yacht Freelance/Mijn Yacht, e-mail en/of telefoon (bellen, sms en/of Whatsapp).
In Yacht Freelance/Mijn Yacht heb je de mogelijkheid om je profiel verder aan te vullen of te wijzigen. Via de instellingen in jouw account kun je jouw keuzes of voorkeuren te allen tijde aanpassen. 

We willen graag weten of onze communicatie jou bereikt. 

Onze e-mails kunnen een enkele, campagnespecifieke 'web beacon pixels' bevatten om ons te laten weten of onze e-mails worden geopend en om eventuele klikken op links of advertenties in de e-mail te meten en/of verifiëren.

5.5

Contact via WhatsApp

Gebruik je WhatsApp om berichten naar ons te sturen? Dan gelden hiervoor de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van WhatsApp. Je hebt daarvoor de algemene voorwaarden van WhatsApp geaccepteerd. Gegevens worden door WhatsApp in de Verenigde Staten verwerkt.

Communicatie via Whatsapp is geheel vrijblijvend. Yacht gebruikt WhatsApp enkel voor korte informatieve berichten en alleen als je je daarvoor niet hebt afgemeld. Wij zullen niet vragen gevoelige informatie via WhatsApp te delen. Wil je persoonlijke gegevens met ons delen, zoals een rekeningnummer of andere gevoelige informatie? Doe dit niet via WhatsApp, maar via Yacht Freelance/Mijn Yacht of andere beveiligde omgevingen die wij ter beschikking stellen. Je kunt je ten alle tijden afmelden voor WhatsApp via jouw voorkeuren en/of via WhatsApp zelf. 

Wij doen er alles aan om jouw gegevens te beschermen en hebben met Whatsapp for business een verwerkersovereenkomst afgesloten. De berichten die je aan ons hebt gestuurd, worden enkel gebruikt in overeenstemming met deze Gebruikersvoorwaarden of andere afspraken die je met ons bent overeengekomen, zie voor meer informatie ons Privacystatement. Ons Privacystatement geldt echter niet voor jouw eigen gebruik van WhatsApp.

6. Gebruik van Mijn Yacht in de app

6.1
Om gebruik te maken van de functionaliteiten van de app dient je smartphone een stabiele 3G-, 4G-, 5G- of WiFi-verbinding te hebben. Zonder deze verbinding kan de juiste werking van Mijn Yacht in de App (Yacht app) niet gegarandeerd worden.

6.2
Met je gebruikersnaam en wachtwoord kun je via de app inloggen op Mijn Yacht.

6.3
Devices waarbij met opzet het officiële besturingssysteem is gemanipuleerd om meer controle te krijgen over het device en de software die erop staat (rooten/jailbreaken) brengen de juiste werking en beveiliging van de Yacht app in gevaar. De juiste werking en beveiliging van de Yacht app is alleen van toepassing wanneer het device, waar de Yacht app op is geïnstalleerd, voorzien is van de officiële versies van besturingssystemen van Google (Android) en Apple (iOS) die door ons worden ondersteund.

Met deze Yacht app heb je inzicht in een gedeelte van Mijn Yacht account. Via de Yacht app kun je - onder meer - een gedeelte van jouw gegevens inzien en beheren, inzage krijgen in de betalingen die Yacht aan jou doet en in de loonstroken die daarbij horen.

7. Beveiliging

7.1

Yacht neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang tot, en gebruik van, gegevens in Yacht Freelance/Mijn Yacht en/of de app te voorkomen. Yacht is ISO 27001 gecertificeerd. 

7.2

Je dient je ervan bewust te zijn dat het onmogelijk is om onbevoegd en/of onrechtmatig gebruik van jouw gegevens volledig uit te sluiten. Dit geldt ook voor het ongewild aantasten of verloren gaan van jouw gegevens. Yacht aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid indien één van deze scenario’s zich voordoet, ondanks de genomen maatregelen door Yacht. Tenzij dit te wijten is aan de grove schuld of opzet van Yacht.

7.3 

Meld een datalek of een vermoeden daarvan direct! Gebruik daarvoor dit formulier. Zie je gegevens van iemand anders of denk je dat er iets in jouw account niet klopt? Sluit je account af en meld dit direct bij www.yacht.nl/contact.

8. Privacy

Via Yacht Freelance/Mijn Yacht en bij het aanmaken van een account voor Yacht Freelance/Mijn Yacht, verwerkt Yacht vertrouwelijke informatie, waaronder jouw persoonsgegevens. Jouw privacy is belangrijk voor ons. Yacht gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons Privacystatement.

 

Versie November 2023